نرم افزار دورآزمون برای برگزاری آزمونهای عملی و تستی آنلاین

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین Microsoft Windows 11

قیمت : 12,000 تومان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین Microsoft Access 2021

قیمت : 12,000 تومان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین Microsoft PowerPoint 2021

قیمت : 12,000 تومان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین IE&Outlook 2021

قیمت : 12,000 تومان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین Microsoft Excel 2021

قیمت : 12,000 تومان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین Microsoft Word 2021

قیمت : 12,000 تومان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون تستی مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات 2021

قیمت : 12,000 تومان

افزودن به سبد خرید

مرکز آزمون عادی دورآزمون ParsExam Test Center

قیمت : 100,000 تومان

افزودن به سبد خرید

مرکز آزمون حرفه ای دورآزمون ParsExam Professional Test Center

قیمت : 1,000,000 تومان

افزودن به سبد خرید

مدرک 7 مهارت ICDL از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

قیمت : 780,000 تومان

افزودن به سبد خرید

مدرک تک مهارت ICDL از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

قیمت : 150,000 تومان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون تستی مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات 2019

قیمت : 12,000 تومان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین Microsoft Word 2019

قیمت : 12,000 تومان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین Microsoft Excel 2019

قیمت : 12,000 تومان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین IE&Outlook 2019

قیمت : 12,000 تومان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین Microsoft PowerPoint 2019

قیمت : 12,000 تومان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین Microsoft Access 2019

قیمت : 12,000 تومان

افزودن به سبد خرید

کارت آزمون بنفش (100 هزار تومانی)

قیمت : 100,000 تومان

افزودن به سبد خرید

کارت آزمون آبی (50 هزار تومانی)

قیمت : 50,000 تومان

افزودن به سبد خرید

کارت آزمون سبز (10 هزار تومانی)

قیمت : 10,000 تومان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون تستی عمومی General Ticket

قیمت : 12,000 تومان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته

قیمت : 12,000 تومان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین FastType

قیمت : 12,000 تومان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین Microsoft Windows 7

قیمت : 12,000 تومان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین Microsoft Windows 10

قیمت : 12,000 تومان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین Microsoft Windows 8.1

قیمت : 12,000 تومان

افزودن به سبد خرید